2009, ജൂലൈ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

രാമര് നമ്പ്യാര് സ്മാരക സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങളും കുട്ടികളുടെ രചനകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബ്ലോഗ്ഗിടം

2009, ജൂലൈ 8, ബുധനാഴ്‌ച

ആമുഖം

സ്ക്കൂളിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം രാമര്നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരക ഹൈ സ്കൂള് എന്നാണെങ്കിലും, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര്‍ക്കിത് പുനത്തില്‍സ്ക്കൂള്‍ തന്നെ.അതിനാല്‍ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് പുനത്തില്‍ ടൈംസ് എന്നറിയപ്പെടും
ഇതു നരിപ്പറ്റ രാമര്നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരക ഹൈ സ്കൂള് സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ രചനകളും പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന ഇടം.
വിര്‍ച്വല്‍ വേള്‍ഡ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍മാഗസിന്‍ ഞങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷംപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.ഈ വര്‍ഷം അത് പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT