2021, ഫെബ്രുവരി 11, വ്യാഴാഴ്‌ച


 


 


സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ട്രേറ്റ് നേടിയ RNMHS ലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പി. ജിതിൻന് മുള്ളമ്പത്ത് ഏ.കെ. കണാരൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ വക ഉപഹാരം.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ
ജിതിൻ


 

 


R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT