2018, മേയ് 9, ബുധനാഴ്‌ച

Higher secondary Results 2018
RNMHSS Results

GOVERNMENT OF KERALA
Directorate of Higher Secondary Education
Schoolwise Results -
2018
Results announced on 10.05.2018.
  CHECK ANOTHER SCHOOL RESULT  

School Code : 10176
Roll No Name Group Subject-1 Subject-2 Subject-3 Subject-4 Subject-5 Subject-6 Result
5311007 AKSHAY. S S SCIENCE ENGLISHB+  (141) MALAYALAM A+  (187) PHYSICSC  (94 ) CHEMISTRYC+  (106) BIOLOGYB  (123) MATHEMATICS-SCIC  (88 ) EHS
5311008 ANJAL ASHOK.A.S SCIENCE ENGLISHB  (139) MALAYALAM A+  (196) PHYSICSC+  (118) CHEMISTRYC+  (109) BIOLOGYB  (139) MATHEMATICS-SCIC+  (109) EHS
5311009 ARUN P.K SCIENCE ENGLISHB+  (150) MALAYALAM A+  (198) PHYSICSA+  (181) CHEMISTRYB+  (152) BIOLOGYA  (175) MATHEMATICS-SCIA+  (187) EHS
5311010 AVIRANG VISHNU.S.R SCIENCE ENGLISHC+  (108) MALAYALAM A+  (183) PHYSICSC+  (102) CHEMISTRYC+  (102) BIOLOGYC+  (107) MATHEMATICS-SCIC+  (102) EHS
5311011 DHYAN VIJAY SCIENCE ENGLISHB+  (145) MALAYALAM A+  (195) PHYSICSB  (129) CHEMISTRYB  (129) BIOLOGYA  (171) MATHEMATICS-SCIB  (121) EHS
5311012 JANFISHAN SCIENCE ENGLISHC+  (115) MALAYALAM B  (137) PHYSICSB  (124) CHEMISTRYB  (126) BIOLOGYB  (133) MATHEMATICS-SCIB+  (143) EHS
5311013 JUNAID V P SCIENCE ENGLISHC  (95 ) MALAYALAM B  (134) PHYSICSD  (89 ) CHEMISTRYD  (83 ) BIOLOGYC+  (113) MATHEMATICS-SCIC  (93 ) NHS
5311014 NIKHIL N P SCIENCE ENGLISHB  (128) MALAYALAM A+  (187) PHYSICSC+  (103) CHEMISTRYC+  (104) BIOLOGYB  (137) MATHEMATICS-SCIC  (98 ) EHS
5311015 PRANAV.P SCIENCE ENGLISHC+  (100) MALAYALAM Ex  (-- ) PHYSICSB  (123) CHEMISTRYC+  (110) BIOLOGYB+  (154) MATHEMATICS-SCIA  (170) EHS
5311016 RASIL M SCIENCE ENGLISHA  (165) MALAYALAM A+  (193) PHYSICSA+  (185) CHEMISTRYA  (177) BIOLOGYA+  (184) MATHEMATICS-SCIA+  (188) EHS
5311017 SREERAG.A SCIENCE ENGLISHA  (167) MALAYALAM A+  (199) PHYSICSA+  (180) CHEMISTRYA  (168) BIOLOGYA  (175) MATHEMATICS-SCIA+  (192) EHS
5311018 ADITHYA.P.S SCIENCE ENGLISHB+  (156) MALAYALAM A+  (199) PHYSICSB+  (149) CHEMISTRYB+  (142) BIOLOGYA  (161) MATHEMATICS-SCIA  (169) EHS
5311019 AMITHA KRISHNA. S SCIENCE ENGLISHA  (165) MALAYALAM A+  (190) PHYSICSB+  (141) CHEMISTRYB+  (140) BIOLOGYA  (170) MATHEMATICS-SCIB+  (144) EHS
5311020 ANUSREE M P SCIENCE ENGLISHB  (130) MALAYALAM A+  (191) PHYSICSB  (122) CHEMISTRYC+  (108) BIOLOGYB+  (145) MATHEMATICS-SCIB  (122) EHS
5311021 ARUNIMA P.S SCIENCE ENGLISHA  (165) MALAYALAM A+  (195) PHYSICSA+  (183) CHEMISTRYA  (167) BIOLOGYA+  (192) MATHEMATICS-SCIA+  (190) EHS
5311022 ASWATHI.V.P SCIENCE ENGLISHB+  (143) MALAYALAM A+  (191) PHYSICSB  (133) CHEMISTRYB  (133) BIOLOGYB+  (147) MATHEMATICS-SCIB+  (148) EHS
5311023 GARGY SARANG SCIENCE ENGLISHB  (129) MALAYALAM A+  (184) PHYSICSB  (125) CHEMISTRYB  (125) BIOLOGYB  (130) MATHEMATICS-SCIB+  (151) EHS
5311024 MEGHA CHANDRAN.E.C SCIENCE ENGLISHB+  (153) MALAYALAM A+  (193) PHYSICSB+  (143) CHEMISTRYB+  (150) BIOLOGYA  (161) MATHEMATICS-SCIA  (160) EHS
5311025 NAMITHA KRISHNA. S SCIENCE ENGLISHA  (174) MALAYALAM A+  (188) PHYSICSB+  (140) CHEMISTRYB+  (140) BIOLOGYA  (176) MATHEMATICS-SCIB+  (150) EHS
5311026 NAZEEHA SHARIN.P.H SCIENCE ENGLISHB  (122) MALAYALAM A+  (180) PHYSICSC+  (114) CHEMISTRYC+  (110) BIOLOGYB  (127) MATHEMATICS-SCIC+  (108) EHS
5311027 SANIYA SANTHOSH.N.K SCIENCE ENGLISHA  (160) MALAYALAM A+  (190) PHYSICSB  (129) CHEMISTRYB  (126) BIOLOGYA  (160) MATHEMATICS-SCIB  (135) EHS
5311028 SHANA GAFOOR .K SCIENCE ENGLISHA+  (186) MALAYALAM A+  (198) PHYSICSA+  (193) CHEMISTRYA+  (187) BIOLOGYA+  (196) MATHEMATICS-SCIA+  (194) EHS
5311029 ABHIN.M.VISHNU SCIENCE ENGLISHA  (171) HINDIA+  (198) PHYSICSA+  (192) CHEMISTRYA+  (193) BIOLOGYA+  (195) MATHEMATICS-SCIA+  (199) EHS
5311030 AJAY.S SCIENCE ENGLISHA+  (186) HINDIA+  (200) PHYSICSA+  (188) CHEMISTRYA+  (192) BIOLOGYA+  (200) MATHEMATICS-SCIA+  (185) EHS
5311031 AKASH MENON SCIENCE ENGLISHA  (176) HINDIA+  (200) PHYSICSA+  (196) CHEMISTRYA+  (197) BIOLOGYA+  (198) MATHEMATICS-SCIA+  (200) EHS
5311032 GOKUL P R SCIENCE ENGLISHA  (165) HINDIA+  (200) PHYSICSB+  (146) CHEMISTRYB+  (146) BIOLOGYA  (178) MATHEMATICS-SCIB+  (141) EHS
5311033 HARISANKAR.K.S SCIENCE ENGLISHA  (179) HINDIA+  (200) PHYSICSA+  (181) CHEMISTRYA  (171) BIOLOGYA+  (194) MATHEMATICS-SCIA  (175) EHS
5311034 MIDHULAJ.M.K. SCIENCE ENGLISHA  (168) HINDIA+  (188) PHYSICSA  (160) CHEMISTRYA  (162) BIOLOGYA+  (181) MATHEMATICS-SCIB+  (149) EHS
5311035 MOHAMMAD FAVAS SCIENCE ENGLISHA  (176) HINDIA+  (198) PHYSICSB+  (152) CHEMISTRYA  (170) BIOLOGYA+  (187) MATHEMATICS-SCIB  (136) EHS
5311036 MUHAMMED JASEEM SCIENCE ENGLISHA  (168) HINDIA+  (200) PHYSICSA+  (182) CHEMISTRYA+  (181) BIOLOGYA+  (192) MATHEMATICS-SCIA+  (181) EHS
5311037 RISHITH ROSH.I.P SCIENCE ENGLISHA  (165) HINDIA+  (199) PHYSICSB+  (149) CHEMISTRYB  (134) BIOLOGYA  (178) MATHEMATICS-SCIB  (122) EHS
5311038 ULLAS.V.T SCIENCE ENGLISHA  (175) HINDIA+  (200) PHYSICSB+  (140) CHEMISTRYB+  (154) BIOLOGYA  (172) MATHEMATICS-SCIB+  (146) EHS
5311039 YADUNATH P. N SCIENCE ENGLISHB+  (149) HINDIA+  (181) PHYSICSC+  (102) CHEMISTRYB  (120) BIOLOGYB  (129) MATHEMATICS-SCIC+  (100) EHS
5311040 ABHIMAYA ASHOK SCIENCE ENGLISHA  (161) HINDIA+  (198) PHYSICSB  (120) CHEMISTRYB  (124) BIOLOGYB+  (146) MATHEMATICS-SCIB  (126) EHS
5311041 ABHINAYACHANDRAN SCIENCE ENGLISHB+  (146) HINDIA+  (200) PHYSICSB  (127) CHEMISTRYB+  (145) BIOLOGYB+  (153) MATHEMATICS-SCIB+  (146) EHS
5311042 ABHIRAMI T SCIENCE ENGLISHA  (168) HINDIA+  (198) PHYSICSA  (160) CHEMISTRYA  (160) BIOLOGYA  (165) MATHEMATICS-SCIA  (160) EHS
5311043 ADITHYABABU.M SCIENCE ENGLISHA  (163) HINDIA+  (200) PHYSICSB+  (157) CHEMISTRYB+  (153) BIOLOGYA  (176) MATHEMATICS-SCIA+  (180) EHS
5311044 ALKKA ANAND SCIENCE ENGLISHA  (160) HINDIA+  (200) PHYSICSC  (95 ) CHEMISTRYB  (120) BIOLOGYB  (137) MATHEMATICS-SCIC+  (112) EHS
5311045 AMBILI PRABHA K.P SCIENCE ENGLISHA  (160) HINDIA+  (198) PHYSICSC+  (113) CHEMISTRYB  (138) BIOLOGYA  (160) MATHEMATICS-SCIB  (131) EHS
5311046 ANAMIKA.P.E SCIENCE ENGLISHA+  (181) HINDIA+  (190) PHYSICSB  (121) CHEMISTRYB  (125) BIOLOGYB+  (141) MATHEMATICS-SCIB  (121) EHS
5311047 ANAMIKA.P.S SCIENCE ENGLISHA+  (187) HINDIA+  (200) PHYSICSA  (163) CHEMISTRYA+  (182) BIOLOGYA+  (183) MATHEMATICS-SCIA+  (182) EHS
5311048 ASWATHI ASHOK.E.V SCIENCE ENGLISHA  (176) HINDIA+  (197) PHYSICSA+  (188) CHEMISTRYA+  (188) BIOLOGYA+  (194) MATHEMATICS-SCIA+  (193) EHS
5311049 AVANI.A.R SCIENCE ENGLISHA+  (181) HINDIA+  (198) PHYSICSA+  (183) CHEMISTRYA+  (185) BIOLOGYA+  (190) MATHEMATICS-SCIA+  (184) EHS
5311050 FAHEEMA.N SCIENCE ENGLISHA+  (180) HINDIA+  (200) PHYSICSB+  (142) CHEMISTRYA  (162) BIOLOGYA+  (192) MATHEMATICS-SCIB  (127) EHS
5311051 FATHIMA NAHADA SCIENCE ENGLISHA+  (183) HINDIA+  (198) PHYSICSA+  (183) CHEMISTRYA+  (188) BIOLOGYA+  (197) MATHEMATICS-SCIA+  (197) EHS
5311052 FATHIMATHUL FABINA SCIENCE ENGLISHA+  (187) HINDIA+  (200) PHYSICSA+  (191) CHEMISTRYA+  (195) BIOLOGYA+  (200) MATHEMATICS-SCIA+  (195) EHS
5311053 FAYISA.P. SCIENCE ENGLISHA  (174) HINDIA+  (200) PHYSICSA  (164) CHEMISTRYA  (171) BIOLOGYA+  (187) MATHEMATICS-SCIA  (176) EHS
5311054 FIDHA FATHIMA.P.P SCIENCE ENGLISHB+  (159) HINDIA+  (197) PHYSICSA  (160) CHEMISTRYA  (162) BIOLOGYA+  (186) MATHEMATICS-SCIA+  (186) EHS
5311055 HADIYA HARIM.K. SCIENCE ENGLISHA+  (180) HINDIA+  (194) PHYSICSB+  (147) CHEMISTRYA  (164) BIOLOGYA  (172) MATHEMATICS-SCIB+  (147) EHS
5311056 MUHZINA.K.K. SCIENCE ENGLISHA  (177) HINDIA+  (198) PHYSICSB  (134) CHEMISTRYB  (121) BIOLOGYA+  (183) MATHEMATICS-SCIC+  (117) EHS
5311057 NAHIJA ROSHIN PUTHIYEDUTHIL SCIENCE ENGLISHA+  (189) HINDIA+  (197) PHYSICSA+  (189) CHEMISTRYA+  (191) BIOLOGYA+  (193) MATHEMATICS-SCIA+  (195) EHS
5311058 NANDANA.M.P SCIENCE ENGLISHA  (164) HINDIA+  (198) PHYSICSA+  (184) CHEMISTRYA+  (194) BIOLOGYA+  (196) MATHEMATICS-SCIA+  (193) EHS
5311059 NEHA . A.S SCIENCE ENGLISHA  (165) HINDIA+  (198) PHYSICSA+  (183) CHEMISTRYA+  (185) BIOLOGYA+  (189) MATHEMATICS-SCIA+  (189) EHS
5311060 REVATHI SCIENCE ENGLISHA  (161) HINDIA+  (190) PHYSICSC  (98 ) CHEMISTRYC+  (104) BIOLOGYB  (127) MATHEMATICS-SCIC+  (110) EHS
5311061 RISHINANDANA S.B SCIENCE ENGLISHA  (163) HINDIA+  (192) PHYSICSB+  (159) CHEMISTRYA  (173) BIOLOGYA+  (194) MATHEMATICS-SCIA  (163) EHS
5311062 SANIKA.K SCIENCE ENGLISHA  (169) HINDIA+  (191) PHYSICSB+  (148) CHEMISTRYB+  (156) BIOLOGYA  (177) MATHEMATICS-SCIB+  (155) EHS
5311063 SWATHI.N.K SCIENCE ENGLISHA  (165) HINDIA+  (194) PHYSICSB  (137) CHEMISTRYB+  (149) BIOLOGYA  (174) MATHEMATICS-SCIA  (177) EHS
5311064 THEERTHAMOL.N.P SCIENCE ENGLISHA  (166) HINDIA+  (197) PHYSICSA  (163) CHEMISTRYB+  (157) BIOLOGYA  (178) MATHEMATICS-SCIA+  (182) EHS
5311065 VIBISHA SCIENCE ENGLISHA  (165) HINDIA+  (199) PHYSICSB+  (155) CHEMISTRYB+  (150) BIOLOGYA  (167) MATHEMATICS-SCIA  (167) EHS
5311066 VISHNUPRIYA.S.R SCIENCE ENGLISHA  (164) HINDIA+  (194) PHYSICSA  (166) CHEMISTRYA  (176) BIOLOGYA+  (194) MATHEMATICS-SCIA+  (194) EHS
5311067 ABHIJITH K.V HUMANITIES ENGLISHC+  (100) MALAYALAM B+  (158) HISTORYB  (127) ECONOMICS C+  (105) POLITICAL SCIENCE C+  (110) SOCIOLOGYC+  (115) EHS
5311068 ABHINAV CHANDRAN HUMANITIES ENGLISHB+  (145) MALAYALAM A  (162) HISTORYB+  (152) ECONOMICS B+  (141) POLITICAL SCIENCE A  (160) SOCIOLOGYB+  (141) EHS
5311069 AJMAL JAMAL P HUMANITIES ENGLISHC+  (102) MALAYALAM B+  (146) HISTORYB  (126) ECONOMICS C+  (114) POLITICAL SCIENCE B  (123) SOCIOLOGYC+  (117) EHS
5311070 ANUVIND.P.P HUMANITIES ENGLISHA  (161) MALAYALAM A+  (193) HISTORYA  (172) ECONOMICS B  (121) POLITICAL SCIENCE A  (167) SOCIOLOGYA+  (180) EHS
5311071 ASLAH. C.P HUMANITIES ENGLISHB+  (142) MALAYALAM A+  (189) HISTORYB+  (141) ECONOMICS B  (121) POLITICAL SCIENCE B+  (142) SOCIOLOGYA  (166) EHS
5311072 ASWIN.K.K HUMANITIES ENGLISHC+  (101) MALAYALAM A  (170) HISTORYB+  (145) ECONOMICS C  (85 ) POLITICAL SCIENCE C+  (109) SOCIOLOGYC+  (118) EHS
5311073 DIJIL.N.S HUMANITIES ENGLISHC  (86 ) MALAYALAM B+  (142) HISTORYC+  (101) ECONOMICS C  (83 ) POLITICAL SCIENCE C+  (101) SOCIOLOGYC+  (101) EHS
5311074 GOKUL DAS.U HUMANITIES ENGLISHC+  (104) MALAYALAM A  (179) HISTORYB  (122) ECONOMICS C+  (117) POLITICAL SCIENCE B  (121) SOCIOLOGYB  (126) EHS
5311075 GOKUL K C HUMANITIES ENGLISHC+  (101) MALAYALAM B+  (149) HISTORYB  (120) ECONOMICS C+  (101) POLITICAL SCIENCE C+  (106) SOCIOLOGYC+  (117) EHS
5311076 KARTHIK.P.M HUMANITIES ENGLISHC+  (105) MALAYALAM A+  (186) HISTORYA  (169) ECONOMICS B  (129) POLITICAL SCIENCE A  (163) SOCIOLOGYB+  (155) EHS
5311078 NAMINJOD.P.K HUMANITIES ENGLISHC  (90 ) MALAYALAM A+  (187) HISTORYB+  (143) ECONOMICS B  (129) POLITICAL SCIENCE B+  (145) SOCIOLOGYA  (161) EHS
5311079 NASIM MUBARACK HUMANITIES ENGLISHC+  (105) MALAYALAM A+  (182) HISTORYB+  (148) ECONOMICS C+  (116) POLITICAL SCIENCE B  (134) SOCIOLOGYB+  (147) EHS
5311080 SAYANTH P.P HUMANITIES ENGLISHB  (122) MALAYALAM A+  (184) HISTORYB+  (147) ECONOMICS C+  (107) POLITICAL SCIENCE B+  (141) SOCIOLOGYB+  (141) EHS
5311081 SHYAMJIL .V HUMANITIES ENGLISHC  (98 ) MALAYALAM A+  (194) HISTORYB+  (144) ECONOMICS C+  (100) POLITICAL SCIENCE B  (131) SOCIOLOGYB+  (156) EHS
5311082 VISHNU.V.M HUMANITIES ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (189) HISTORYB+  (141) ECONOMICS B  (122) POLITICAL SCIENCE B+  (143) SOCIOLOGYB+  (155) EHS
5311083 AISWARYA K.R HUMANITIES ENGLISHC  (83 ) MALAYALAM B  (135) HISTORYB  (130) ECONOMICS C  (99 ) POLITICAL SCIENCE B  (125) SOCIOLOGYB  (134) EHS
5311084 AJANYA C P HUMANITIES ENGLISHC+  (102) MALAYALAM A+  (190) HISTORYC+  (114) ECONOMICS B  (120) POLITICAL SCIENCE C  (88 ) SOCIOLOGYC+  (116) EHS
5311085 ANAGHA K.P HUMANITIES ENGLISHC+  (118) MALAYALAM A+  (186) HISTORYA  (161) ECONOMICS C+  (112) POLITICAL SCIENCE B  (123) SOCIOLOGYA  (160) EHS
5311086 ANAGHA .K.K HUMANITIES ENGLISHC+  (102) MALAYALAM A+  (182) HISTORYA  (164) ECONOMICS B  (132) POLITICAL SCIENCE B  (138) SOCIOLOGYA  (169) EHS
5311087 ANAGHA T.K HUMANITIES ENGLISHC  (97 ) MALAYALAM A  (175) HISTORYB+  (156) ECONOMICS B  (126) POLITICAL SCIENCE B  (136) SOCIOLOGYB+  (158) EHS
5311088 ANASWARA T P HUMANITIES ENGLISHC+  (101) MALAYALAM A  (172) HISTORYA  (160) ECONOMICS B  (120) POLITICAL SCIENCE B+  (140) SOCIOLOGYA  (163) EHS
5311089 APARNA C HUMANITIES ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (188) HISTORYA+  (184) ECONOMICS A  (160) POLITICAL SCIENCE A  (170) SOCIOLOGYA+  (184) EHS
5311090 FAHANA SHERINE.R.K. HUMANITIES ENGLISHB+  (151) MALAYALAM A+  (192) HISTORYA+  (184) ECONOMICS A+  (189) POLITICAL SCIENCE A+  (185) SOCIOLOGYA+  (194) EHS
5311091 FATHIMA.P HUMANITIES ENGLISHA+  (181) MALAYALAM A+  (195) HISTORYA+  (182) ECONOMICS A  (167) POLITICAL SCIENCE A+  (180) SOCIOLOGYA+  (190) EHS
5311092 JOHINA MOHANAN HUMANITIES ENGLISHC+  (112) MALAYALAM B  (135) HISTORYC  (97 ) ECONOMICS C+  (107) POLITICAL SCIENCE C+  (104) SOCIOLOGYC+  (103) EHS
5311093 MEGHA P P HUMANITIES ENGLISHC  (92 ) MALAYALAM A+  (188) HISTORYB+  (157) ECONOMICS B  (132) POLITICAL SCIENCE B  (127) SOCIOLOGYB+  (148) EHS
5311094 NAVYA S MANOJ HUMANITIES ENGLISHC  (86 ) MALAYALAM A  (177) HISTORYB+  (154) ECONOMICS C+  (111) POLITICAL SCIENCE B  (133) SOCIOLOGYB  (134) EHS
5311095 PRITTIYA.V HUMANITIES ENGLISHC  (90 ) MALAYALAM A  (168) HISTORYB+  (142) ECONOMICS B  (125) POLITICAL SCIENCE B  (121) SOCIOLOGYB+  (142) EHS
5311096 SANDRA KRISHNA K.T HUMANITIES ENGLISHC+  (102) MALAYALAM A  (168) HISTORYB+  (143) ECONOMICS C+  (106) POLITICAL SCIENCE B  (124) SOCIOLOGYB  (131) EHS
5311097 SHAMNAHAZEEB HUMANITIES ENGLISHC+  (100) MALAYALAM A  (166) HISTORYB+  (157) ECONOMICS B  (135) POLITICAL SCIENCE B  (136) SOCIOLOGYB+  (149) EHS
5311098 SIBINA P.P HUMANITIES ENGLISHB  (123) MALAYALAM B+  (154) HISTORYB  (136) ECONOMICS B  (138) POLITICAL SCIENCE B+  (149) SOCIOLOGYB+  (159) EHS
5311099 SREETHU.P.P HUMANITIES ENGLISHC+  (113) MALAYALAM A+  (195) HISTORYA  (165) ECONOMICS A  (160) POLITICAL SCIENCE A  (165) SOCIOLOGYB+  (157) EHS
5311100 SRUTHILA K P HUMANITIES ENGLISHD  (74 ) MALAYALAM A  (169) HISTORYB  (139) ECONOMICS C+  (112) POLITICAL SCIENCE B  (125) SOCIOLOGYB  (136) NHS
5311101 SUDHARSHANA M P HUMANITIES ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (182) HISTORYA+  (187) ECONOMICS A  (160) POLITICAL SCIENCE A  (162) SOCIOLOGYA+  (187) EHS
5311102 VISMAYA P.P HUMANITIES ENGLISHC  (89 ) MALAYALAM A  (160) HISTORYB+  (158) ECONOMICS B  (125) POLITICAL SCIENCE B+  (144) SOCIOLOGYB+  (141) EHS
5311103 DEVARAG P K HUMANITIES ENGLISHC+  (101) HINDIA  (161) HISTORYB+  (147) ECONOMICS C+  (102) POLITICAL SCIENCE B  (124) SOCIOLOGYB+  (142) EHS
5311105 REVAND RAJ HUMANITIES ENGLISHD  (66 ) HINDIC+  (105) HISTORYC+  (102) ECONOMICS C  (84 ) POLITICAL SCIENCE D  (70 ) SOCIOLOGYC  (95 ) NHS
5311106 ROSHIN.K.P HUMANITIES ENGLISHC+  (111) HINDIA+  (185) HISTORYA  (166) ECONOMICS B  (121) POLITICAL SCIENCE B+  (158) SOCIOLOGYA  (167) EHS
5311107 ALKA ASHOK HUMANITIES ENGLISHC+  (113) HINDIA+  (188) HISTORYA  (170) ECONOMICS C+  (110) POLITICAL SCIENCE A  (168) SOCIOLOGYA  (160) EHS
5311108 ANCY HUMANITIES ENGLISHB  (121) HINDIA+  (186) HISTORYB  (132) ECONOMICS B  (121) POLITICAL SCIENCE B  (120) SOCIOLOGYB+  (140) EHS
5311109 APARNA.M.C HUMANITIES ENGLISHB  (128) HINDIA+  (186) HISTORYA  (175) ECONOMICS B+  (151) POLITICAL SCIENCE A  (170) SOCIOLOGYA  (170) EHS
5311110 ARSHA M.T HUMANITIES ENGLISHC+  (117) HINDIA+  (184) HISTORYB+  (158) ECONOMICS B  (138) POLITICAL SCIENCE B+  (158) SOCIOLOGYA  (164) EHS
5311111 ASEEMA NASREEN HUMANITIES ENGLISHC+  (117) HINDIA  (178) HISTORYA  (166) ECONOMICS B+  (155) POLITICAL SCIENCE A  (164) SOCIOLOGYA+  (187) EHS
5311112 FASNA.P. HUMANITIES ENGLISHC+  (116) HINDIA  (177) HISTORYB  (129) ECONOMICS B  (127) POLITICAL SCIENCE B  (138) SOCIOLOGYB  (132) EHS
5311113 FIDA P. P HUMANITIES ENGLISHC+  (118) HINDIA  (178) HISTORYA  (168) ECONOMICS B  (135) POLITICAL SCIENCE A  (163) SOCIOLOGYB+  (141) EHS
5311114 KAVYA A.R HUMANITIES ENGLISHB  (136) HINDIA+  (184) HISTORYB+  (143) ECONOMICS C+  (104) POLITICAL SCIENCE B+  (151) SOCIOLOGYB+  (143) EHS
5311115 NADEERA C.K HUMANITIES ENGLISHA  (160) HINDIA+  (184) HISTORYA  (165) ECONOMICS A  (166) POLITICAL SCIENCE A  (176) SOCIOLOGYA  (170) EHS
5311116 NAYYIRA.K.V HUMANITIES ENGLISHB+  (153) HINDIA+  (185) HISTORYA+  (183) ECONOMICS B  (129) POLITICAL SCIENCE A  (170) SOCIOLOGYB+  (156) EHS
5311117 RUSHIDA .P.C HUMANITIES ENGLISHB  (121) HINDIA+  (191) HISTORYA  (168) ECONOMICS B  (120) POLITICAL SCIENCE A  (168) SOCIOLOGYA  (171) EHS
5311118 SNEHA SASI HUMANITIES ENGLISHA  (161) HINDIA+  (188) HISTORYB+  (144) ECONOMICS B  (121) POLITICAL SCIENCE B+  (144) SOCIOLOGYA+  (180) EHS
5311119 SNEHA.T.P HUMANITIES ENGLISHA  (162) HINDIA+  (194) HISTORYB+  (150) ECONOMICS C+  (109) POLITICAL SCIENCE B  (136) SOCIOLOGYA  (161) EHS
5311120 SRUTHI.V.K HUMANITIES ENGLISHB  (122) HINDIA+  (188) HISTORYB+  (150) ECONOMICS B  (125) POLITICAL SCIENCE B  (125) SOCIOLOGYB+  (150) EHS
5311121 THAHANA SHERIN T M HUMANITIES ENGLISHB+  (143) HINDIA+  (197) HISTORYB+  (156) ECONOMICS B+  (141) POLITICAL SCIENCE B+  (154) SOCIOLOGYB+  (145) EHS
5311122 THASNA.K.V HUMANITIES ENGLISHB+  (142) HINDIA+  (185) HISTORYB+  (151) ECONOMICS B+  (141) POLITICAL SCIENCE A  (161) SOCIOLOGYB+  (151) EHS
5311123 THEERTHA ASHOK. K. P HUMANITIES ENGLISHB+  (155) HINDIA+  (183) HISTORYB+  (155) ECONOMICS B+  (144) POLITICAL SCIENCE B+  (153) SOCIOLOGYB+  (149) EHS
5311124 VARSHA.N.P HUMANITIES ENGLISHB+  (147) HINDIA+  (183) HISTORYB+  (143) ECONOMICS C+  (114) POLITICAL SCIENCE A  (160) SOCIOLOGYA  (173) EHS
5311125 VISMAYA K C HUMANITIES ENGLISHB  (130) HINDIA+  (187) HISTORYB  (132) ECONOMICS B  (120) POLITICAL SCIENCE B  (128) SOCIOLOGYB+  (140) EHS
5311126 VYSHNAVI.P. K HUMANITIES ENGLISHB+  (149) HINDIA+  (182) HISTORYB+  (145) ECONOMICS B  (130) POLITICAL SCIENCE B+  (159) SOCIOLOGYB+  (146) EHS
5311127 ADWAITH D RAJ COMMERCE ENGLISHC+  (111) MALAYALAM B+  (140) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C  (84 ) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (104) ECONOMICS C  (92 ) COMPUTER APPLICATION-COMC+  (110) EHS
5311128 ARSHAD.M.K COMMERCE ENGLISHB  (125) MALAYALAM B+  (144) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (125) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (128) ECONOMICS B  (120) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (158) EHS
5311129 ATHUL SHYAM P S COMMERCE ENGLISHB  (125) MALAYALAM B+  (145) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (107) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (122) ECONOMICS C+  (109) COMPUTER APPLICATION-COMB  (130) EHS
5311130 FASIL.K.K COMMERCE ENGLISHC  (96 ) MALAYALAM B  (130) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (116) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (137) ECONOMICS B  (121) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (147) EHS
5311131 MUHAMMAD RISHAD. K. K COMMERCE ENGLISHB  (131) MALAYALAM B+  (146) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (133) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (133) ECONOMICS B  (131) COMPUTER APPLICATION-COMA  (160) EHS
5311132 MUHAMMAD SHAMEEL COMMERCE ENGLISHC+  (103) MALAYALAM A  (161) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (143) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (142) ECONOMICS B  (123) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (140) EHS
5311133 MUHAMMAD SHIHAD COMMERCE ENGLISHA  (162) MALAYALAM A+  (186) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (168) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (168) ECONOMICS A  (163) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (185) EHS
5311134 PRANAV.K COMMERCE ENGLISHA  (164) MALAYALAM A+  (196) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A+  (186) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (164) ECONOMICS A  (164) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (194) EHS
5311135 SARANG SURESH COMMERCE ENGLISHB  (121) MALAYALAM B  (122) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (141) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (120) ECONOMICS B  (120) COMPUTER APPLICATION-COMB  (132) EHS
5311136 SAYANTH.S.S COMMERCE ENGLISHC+  (102) MALAYALAM B+  (155) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (125) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGD  (103) ECONOMICS C+  (101) COMPUTER APPLICATION-COMB  (127) NHS
5311137 SREERAG V .C COMMERCE ENGLISHD  (63 ) MALAYALAM C  (97 ) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C  (90 ) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGD  (92 ) ECONOMICS D  (73 ) COMPUTER APPLICATION-COMD  (79 ) NHS
5311138 SREYAS BABU K COMMERCE ENGLISHC+  (116) MALAYALAM A+  (184) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (110) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (110) ECONOMICS C+  (103) COMPUTER APPLICATION-COMC+  (116) EHS
5311139 YADUKRISHNA C H COMMERCE ENGLISHC+  (105) MALAYALAM A  (161) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (121) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (104) ECONOMICS C+  (101) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (140) EHS
5311140 AMAYA E.K COMMERCE ENGLISHB  (129) MALAYALAM A+  (191) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (144) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (146) ECONOMICS B+  (159) COMPUTER APPLICATION-COMA  (165) EHS
5311141 ANAGHARAJ C.E COMMERCE ENGLISHC+  (117) MALAYALAM A+  (196) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (130) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (125) ECONOMICS B  (128) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (140) EHS
5311142 ANAMIKA. A.G. COMMERCE ENGLISHC+  (112) MALAYALAM A  (166) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (118) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (113) ECONOMICS C  (98 ) COMPUTER APPLICATION-COMC+  (119) EHS
5311143 APARNA K B COMMERCE ENGLISHC+  (117) MALAYALAM A+  (186) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (144) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (113) ECONOMICS C+  (113) COMPUTER APPLICATION-COMB  (125) EHS
5311144 ASWATHI.V.P COMMERCE ENGLISHB+  (141) MALAYALAM A+  (198) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (163) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (151) ECONOMICS B  (137) COMPUTER APPLICATION-COMA  (173) EHS
5311145 ATHIRA K.K COMMERCE ENGLISHC+  (112) MALAYALAM B+  (158) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (101) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (114) ECONOMICS C+  (108) COMPUTER APPLICATION-COMB  (133) EHS
5311146 ATHULYA CHANDRAN P.P COMMERCE ENGLISHB+  (140) MALAYALAM A+  (191) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (161) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (145) ECONOMICS A  (160) COMPUTER APPLICATION-COMA  (160) EHS
5311147 FARSANA.T.M COMMERCE ENGLISHB  (127) MALAYALAM A+  (190) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (163) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (144) ECONOMICS B  (125) COMPUTER APPLICATION-COMA  (170) EHS
5311148 FATHIMA MAHA .M.K COMMERCE ENGLISHC+  (114) MALAYALAM B+  (159) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (119) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (127) ECONOMICS C  (94 ) COMPUTER APPLICATION-COMB  (128) EHS
5311149 HARIKEERTHANA.N COMMERCE ENGLISHB  (123) MALAYALAM A+  (184) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (130) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (124) ECONOMICS C+  (103) COMPUTER APPLICATION-COMB  (133) EHS
5311150 HRIDYA N.K COMMERCE ENGLISHB  (123) MALAYALAM A+  (192) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (151) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (147) ECONOMICS B  (131) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (153) EHS
5311151 KRISHNENDU K.M COMMERCE ENGLISHB  (132) MALAYALAM A+  (182) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (142) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (135) ECONOMICS C+  (105) COMPUTER APPLICATION-COMB  (127) EHS
5311152 MEGHA.N.P COMMERCE ENGLISHC+  (109) MALAYALAM A+  (188) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (140) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (139) ECONOMICS B  (122) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (150) EHS
5311153 NANDITHA R COMMERCE ENGLISHC+  (104) MALAYALAM A+  (192) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (121) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (121) ECONOMICS C+  (106) COMPUTER APPLICATION-COMB  (121) EHS
5311154 NIVEDYA R COMMERCE ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (193) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (121) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (121) ECONOMICS C+  (105) COMPUTER APPLICATION-COMB  (134) EHS
5311155 RISVANA.P COMMERCE ENGLISHC+  (113) MALAYALAM A+  (187) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (139) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (135) ECONOMICS B+  (141) COMPUTER APPLICATION-COMA  (169) EHS
5311156 SAHINA SARIN.K COMMERCE ENGLISHB  (137) MALAYALAM A+  (184) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (141) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (130) ECONOMICS B  (139) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (156) EHS
5311157 SEETHALAKSHMI.E COMMERCE ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (184) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (153) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (120) ECONOMICS B  (134) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (154) EHS
5311158 SHIFANA V K COMMERCE ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (187) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (140) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (140) ECONOMICS B  (123) COMPUTER APPLICATION-COMA  (160) EHS
5311159 SNEHA N.P COMMERCE ENGLISHB  (121) MALAYALAM A+  (191) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (127) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (141) ECONOMICS B  (129) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (143) EHS
5311160 SREENANDA K M COMMERCE ENGLISHC+  (109) MALAYALAM A+  (193) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (143) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (125) ECONOMICS B  (123) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (141) EHS
5311161 ABDUL FATHAH M COMMERCE ENGLISHC  (99 ) HINDIB  (135) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (125) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (120) ECONOMICS C+  (106) COMPUTER APPLICATION-COMB  (129) EHS
5311162 AMJAS.T.V COMMERCE ENGLISHC  (99 ) HINDIB+  (149) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (102) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (119) ECONOMICS C  (98 ) COMPUTER APPLICATION-COMB  (123) EHS
5311163 BASEEM RAHMAN.T.V COMMERCE ENGLISHC+  (109) HINDIA  (173) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (124) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (137) ECONOMICS C+  (103) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (153) EHS
5311164 HRITHWIK M COMMERCE ENGLISHB  (121) HINDIA+  (187) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (161) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (146) ECONOMICS B+  (144) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (186) EHS
5311165 MUHAMMAD ADIL.K.P COMMERCE ENGLISHA  (161) HINDIA  (178) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (164) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (148) ECONOMICS A  (160) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (187) EHS
5311166 MUHAMMAD ALTHAF. C.P COMMERCE ENGLISHB  (121) HINDIA  (165) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (113) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (130) ECONOMICS C+  (108) COMPUTER APPLICATION-COMB  (133) EHS
5311167 MUHAMMAD SHIBIL A K COMMERCE ENGLISHC+  (117) HINDIB+  (159) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (121) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (125) ECONOMICS C+  (113) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (146) EHS
5311168 MUHAMMED RISVAN.N K COMMERCE ENGLISHC  (98 ) HINDIC+  (119) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C  (95 ) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (122) ECONOMICS C  (82 ) COMPUTER APPLICATION-COMC+  (116) EHS
5311169 NANDAKISHOR K COMMERCE ENGLISHC+  (100) HINDIB  (120) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (111) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGC+  (116) ECONOMICS C  (89 ) COMPUTER APPLICATION-COMB  (125) EHS
5311170 NIYAS P COMMERCE ENGLISHB+  (140) HINDIA  (174) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (160) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (167) ECONOMICS B  (122) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (180) EHS
5311171 SAJEER.E. COMMERCE ENGLISHB  (138) HINDIA  (168) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (147) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (139) ECONOMICS C+  (112) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (153) EHS
5311172 AMAYA ASHOK P COMMERCE ENGLISHB  (121) HINDIA  (163) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (110) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (130) ECONOMICS C  (94 ) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (141) EHS
5311173 AMBILIDEVI COMMERCE ENGLISHB  (121) HINDIA  (168) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (121) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (121) ECONOMICS C+  (101) COMPUTER APPLICATION-COMB  (129) EHS
5311174 ANAGHA T COMMERCE ENGLISHC+  (117) HINDIA  (162) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (133) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (148) ECONOMICS B  (121) COMPUTER APPLICATION-COMA  (169) EHS
5311175 ARYA SUNIL T COMMERCE ENGLISHB  (120) HINDIA+  (190) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (128) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (146) ECONOMICS B  (127) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (143) EHS
5311176 ASNA M.A.K COMMERCE ENGLISHC+  (114) HINDIA  (177) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT C+  (115) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (135) ECONOMICS B  (123) COMPUTER APPLICATION-COMB+  (148) EHS
5311177 FATHIMA RUKSANA COMMERCE ENGLISHC+  (109) HINDIA  (177) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (139) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (148) ECONOMICS B+  (149) COMPUTER APPLICATION-COMA  (162) EHS
5311178 NASHA NASRIN COMMERCE ENGLISHC+  (109) HINDIA+  (193) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B  (138) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (151) ECONOMICS B  (135) COMPUTER APPLICATION-COMA  (178) EHS
5311179 NEELANJANA A S COMMERCE ENGLISHA  (166) HINDIA+  (193) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A+  (184) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (167) ECONOMICS A+  (180) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (186) EHS
5311180 PRARTHANA COMMERCE ENGLISHB  (139) HINDIA+  (197) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (175) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (160) ECONOMICS A  (162) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (181) EHS
5311181 PRARTHANA.K.T COMMERCE ENGLISHC+  (112) HINDIA+  (190) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT B+  (142) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB  (132) ECONOMICS C+  (110) COMPUTER APPLICATION-COMA  (167) EHS
5311182 RINSIJA KASIM COMMERCE ENGLISHB+  (141) HINDIA+  (194) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A+  (191) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (172) ECONOMICS A+  (180) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (189) EHS
5311183 SANDRA C COMMERCE ENGLISHB  (129) HINDIA+  (189) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (168) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (165) ECONOMICS B+  (156) COMPUTER APPLICATION-COMA  (179) EHS
5311184 SINCY G S COMMERCE ENGLISHB  (132) HINDIA+  (191) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (163) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGB+  (159) ECONOMICS B+  (151) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (183) EHS
5311185 THAYYIBATHUL MUNAVARA COMMERCE ENGLISHA+  (182) HINDIA+  (198) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A+  (186) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (161) ECONOMICS A  (161) COMPUTER APPLICATION-COMA+  (190) EHS
5311186 THEERTHACHANDRAN COMMERCE ENGLISHC+  (115) HINDIA+  (194) BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT A  (162) ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTINGA  (163) ECONOMICS B+  (151) COMPUTER APPLICATION-COMA  (177) EHS
5311187 ABHINAV .E HUMANITIES ENGLISHC  (86 ) MALAYALAM B  (138) HISTORYC  (99 ) ECONOMICS C  (99 ) POLITICAL SCIENCE C+  (102) SOCIOLOGYC  (93 ) EHS
5311188 ABHINAV T T HUMANITIES ENGLISHD  (66 ) MALAYALAM B  (137) HISTORYC  (95 ) ECONOMICS D  (71 ) POLITICAL SCIENCE C  (95 ) SOCIOLOGYC  (89 ) NHS
5311189 ABHINAV. M C HUMANITIES ENGLISHD  (55 ) MALAYALAM B  (129) HISTORYC  (84 ) ECONOMICS D  (78 ) POLITICAL SCIENCE C+  (104) SOCIOLOGYC+  (107) NHS
5311190 ABHISHEK K HUMANITIES ENGLISHD  (54 ) MALAYALAM B  (133) HISTORYC  (88 ) ECONOMICS D  (73 ) POLITICAL SCIENCE D+  (79 ) SOCIOLOGYD  (79 ) NHS
5311191 ABIN.K.P HUMANITIES ENGLISHD  (67 ) MALAYALAM B  (132) HISTORYC  (98 ) ECONOMICS C  (85 ) POLITICAL SCIENCE C  (96 ) SOCIOLOGYC  (95 ) NHS
5311193 ADARSH E HUMANITIES ENGLISHD  (63 ) MALAYALAM B  (131) HISTORYC  (93 ) ECONOMICS C  (86 ) POLITICAL SCIENCE C+  (107) SOCIOLOGYC  (91 ) NHS
5311194 ADARSH P K HUMANITIES ENGLISHD  (69 ) MALAYALAM B+  (143) HISTORYC+  (108) ECONOMICS C+  (102) POLITICAL SCIENCE C+  (107) SOCIOLOGYC  (91 ) NHS
5311195 ADARSH.I.V HUMANITIES ENGLISHD  (52 ) MALAYALAM B+  (143) HISTORYC  (82 ) ECONOMICS D  (75 ) POLITICAL SCIENCE C  (90 ) SOCIOLOGYD  (71 ) NHS
5311196 ADWAITH N HUMANITIES ENGLISHD  (58 ) MALAYALAM C  (98 ) HISTORYD  (77 ) ECONOMICS D  (74 ) POLITICAL SCIENCE D  (68 ) SOCIOLOGYD  (58 ) NHS
5311198 AKHIL. V .A HUMANITIES ENGLISHC  (81 ) MALAYALAM B+  (144) HISTORYC  (97 ) ECONOMICS C  (90 ) POLITICAL SCIENCE C+  (107) SOCIOLOGYC  (81 ) EHS
5311199 AKSHAY CHANDRAN KK HUMANITIES ENGLISHD  (59 ) MALAYALAM C+  (116) HISTORYD  (75 ) ECONOMICS D  (72 ) POLITICAL SCIENCE C  (92 ) SOCIOLOGYD  (64 ) NHS
5311200 AKSHAY K.V HUMANITIES ENGLISHD  (52 ) MALAYALAM C  (85 ) HISTORYD  (62 ) ECONOMICS D  (62 ) POLITICAL SCIENCE D  (76 ) SOCIOLOGYD  (58 ) NHS
5311201 AKSHAY KUMAR.E.K HUMANITIES ENGLISHC  (81 ) MALAYALAM B  (125) HISTORYC  (84 ) ECONOMICS D  (78 ) POLITICAL SCIENCE D  (77 ) SOCIOLOGYD  (62 ) NHS
5311202 AKSHAY MANOJ O HUMANITIES ENGLISHD  (57 ) MALAYALAM B  (135) HISTORYC  (84 ) ECONOMICS D  (73 ) POLITICAL SCIENCE C  (87 ) SOCIOLOGYD  (61 ) NHS
5311203 AMAL.K.P HUMANITIES ENGLISHC+  (109) MALAYALAM B+  (155) HISTORYC+  (119) ECONOMICS C  (95 ) POLITICAL SCIENCE C+  (117) SOCIOLOGYC+  (110) EHS
5311205 AMALSAGAR ASHOK HUMANITIES ENGLISHD  (45 ) MALAYALAM C+  (105) HISTORYD  (74 ) ECONOMICS D  (70 ) POLITICAL SCIENCE D+  (79 ) SOCIOLOGYD  (58 ) NHS
5311206 ANSHAD K HUMANITIES ENGLISHC  (80 ) MALAYALAM B+  (152) HISTORYC+  (105) ECONOMICS C  (93 ) POLITICAL SCIENCE C  (96 ) SOCIOLOGYC  (81 ) EHS
5311208 ARJUN K.B HUMANITIES ENGLISHD  (67 ) MALAYALAM A  (179) HISTORYC+  (117) ECONOMICS C  (85 ) POLITICAL SCIENCE C+  (109) SOCIOLOGYC  (96 ) NHS
5311209 ARJUN L R HUMANITIES ENGLISHD  (69 ) MALAYALAM B+  (154) HISTORYC  (94 ) ECONOMICS D  (75 ) POLITICAL SCIENCE C  (96 ) SOCIOLOGYC+  (101) NHS
5311211 ARUN N.K HUMANITIES ENGLISHD  (48 ) MALAYALAM C+  (109) HISTORYC  (87 ) ECONOMICS D  (62 ) POLITICAL SCIENCE C  (82 ) SOCIOLOGYD  (67 ) NHS
5311212 ARUNRAJ P C HUMANITIES ENGLISHD  (66 ) MALAYALAM A  (166) HISTORYC+  (100) ECONOMICS D  (76 ) POLITICAL SCIENCE C  (92 ) SOCIOLOGYC  (88 ) NHS
5311213 ASWANTH A K HUMANITIES ENGLISHD  (55 ) MALAYALAM B+  (142) HISTORYC  (94 ) ECONOMICS C  (85 ) POLITICAL SCIENCE C  (92 ) SOCIOLOGYC  (93 ) NHS
5311215 ASWIN DAMOD HUMANITIES ENGLISHD  (54 ) MALAYALAM B  (122) HISTORYC+  (105) ECONOMICS C  (86 ) POLITICAL SCIENCE C+  (101) SOCIOLOGYC+  (101) NHS
5311216 ASWIN K P HUMANITIES ENGLISHC  (95 ) MALAYALAM B  (133) HISTORYB  (120) ECONOMICS C  (96 ) POLITICAL SCIENCE C+  (103) SOCIOLOGYC+  (108) EHS
5311217 ASWIN K P HUMANITIES ENGLISHD  (65 ) MALAYALAM B  (125) HISTORYAb  (Ab ) ECONOMICS C  (86 ) POLITICAL SCIENCE C+  (101) SOCIOLOGYC  (97 ) NHS
5311221 ATHUL N P HUMANITIES ENGLISHC  (80 ) MALAYALAM B  (139) HISTORYC+  (111) ECONOMICS C  (93 ) POLITICAL SCIENCE C  (97 ) SOCIOLOGYC  (81 ) EHS
5311222 DEEPU. T HUMANITIES ENGLISHC  (81 ) MALAYALAM B+  (145) HISTORYB  (134) ECONOMICS C+  (116) POLITICAL SCIENCE C+  (115) SOCIOLOGYB+  (146) EHS
5311223 JIBIN RAJ K P HUMANITIES ENGLISHC  (85 ) MALAYALAM C+  (106) HISTORYC  (92 ) ECONOMICS C  (97 ) POLITICAL SCIENCE C  (86 ) SOCIOLOGYC+  (106) EHS
5311224 JISHNU BAI P HUMANITIES ENGLISHC  (80 ) MALAYALAM C  (96 ) HISTORYC  (88 ) ECONOMICS C  (81 ) POLITICAL SCIENCE C  (95 ) SOCIOLOGYC+  (109) EHS
5311226 JISHNU SHAJI HUMANITIES ENGLISHD  (57 ) MALAYALAM C  (95 ) HISTORYC  (90 ) ECONOMICS D  (75 ) POLITICAL SCIENCE D  (72 ) SOCIOLOGYC  (95 ) NHS
5311228 MITHUN.C.V. HUMANITIES ENGLISHD  (54 ) MALAYALAM C  (88 ) HISTORYD  (62 ) ECONOMICS D  (63 ) POLITICAL SCIENCE C  (81 ) SOCIOLOGYC  (84 ) NHS
5311230 NIKIL M P HUMANITIES ENGLISHC  (90 ) MALAYALAM B  (123) HISTORYC  (94 ) ECONOMICS C  (81 ) POLITICAL SCIENCE C  (89 ) SOCIOLOGYC+  (100) EHS
5311231 NITHIN G.S HUMANITIES ENGLISHC  (85 ) MALAYALAM B  (129) HISTORYC+  (116) ECONOMICS C  (88 ) POLITICAL SCIENCE C+  (105) SOCIOLOGYC+  (109) EHS
5311232 RAHUL .Y .K HUMANITIES ENGLISHD  (57 ) MALAYALAM B  (122) HISTORYC+  (109) ECONOMICS D  (78 ) POLITICAL SCIENCE D  (71 ) SOCIOLOGYC+  (103) NHS
5311233 RAHUL V HUMANITIES ENGLISHD  (70 ) MALAYALAM C  (99 ) HISTORYD  (77 ) ECONOMICS C  (85 ) POLITICAL SCIENCE D  (75 ) SOCIOLOGYC  (93 ) NHS
5311234 ROBIN M HUMANITIES ENGLISHD  (48 ) MALAYALAM C  (83 ) HISTORYD  (76 ) ECONOMICS D  (70 ) POLITICAL SCIENCE D  (62 ) SOCIOLOGYC  (81 ) NHS
5311235 SACHITHANANDAPRASAD C K HUMANITIES ENGLISHC+  (112) MALAYALAM B+  (152) HISTORYB  (138) ECONOMICS C+  (103) POLITICAL SCIENCE C+  (117) SOCIOLOGYB  (131) EHS
5311236 SAJIN RAVEENDRAN.N.K HUMANITIES ENGLISHC  (81 ) MALAYALAM B  (128) HISTORYC  (93 ) ECONOMICS C  (86 ) POLITICAL SCIENCE C  (97 ) SOCIOLOGYC  (94 ) EHS
5311240 SARATH .P .P HUMANITIES ENGLISHD  (58 ) MALAYALAM C+  (113) HISTORYC  (85 ) ECONOMICS C  (86 ) POLITICAL SCIENCE D  (74 ) SOCIOLOGYC  (87 ) NHS
5311241 SAYANTH BABU HUMANITIES ENGLISHD  (62 ) MALAYALAM C+  (105) HISTORYC  (90 ) ECONOMICS D  (71 ) POLITICAL SCIENCE D  (68 ) SOCIOLOGYC  (90 ) NHS
5311242 SIBIN P K HUMANITIES ENGLISHD  (57 ) MALAYALAM A  (160) HISTORYC  (91 ) ECONOMICS C  (87 ) POLITICAL SCIENCE C  (80 ) SOCIOLOGYC  (95 ) NHS
5311243 SIDHARTHRAJ K P HUMANITIES ENGLISHC  (97 ) MALAYALAM A  (168) HISTORYC+  (103) ECONOMICS C  (92 ) POLITICAL SCIENCE C  (94 ) SOCIOLOGYC+  (107) EHS
5311244 SREENATH V P HUMANITIES ENGLISHD  (51 ) MALAYALAM B+  (150) HISTORYD  (76 ) ECONOMICS C  (91 ) POLITICAL SCIENCE D  (69 ) SOCIOLOGYC  (93 ) NHS
5311245 VIJIL V P HUMANITIES ENGLISHD  (61 ) MALAYALAM C+  (119) HISTORYC  (84 ) ECONOMICS C  (81 ) POLITICAL SCIENCE D  (74 ) SOCIOLOGYC  (87 ) NHS
5311247 VISHNU E K HUMANITIES ENGLISHD  (53 ) MALAYALAM B+  (150) HISTORYC  (91 ) ECONOMICS C  (85 ) POLITICAL SCIENCE C  (83 ) SOCIOLOGYC  (92 ) NHS
5311249 VISHNU P HUMANITIES ENGLISHD  (73 ) MALAYALAM B+  (149) HISTORYC+  (113) ECONOMICS C  (97 ) POLITICAL SCIENCE C  (98 ) SOCIOLOGYC+  (113) NHS
5311251 ADITHYA M HUMANITIES ENGLISHD  (54 ) MALAYALAM B  (133) HISTORYC  (83 ) ECONOMICS D  (78 ) POLITICAL SCIENCE D  (68 ) SOCIOLOGYC  (81 ) NHS
5311252 AMAYA E V HUMANITIES ENGLISHD  (51 ) MALAYALAM B  (124) HISTORYC  (94 ) ECONOMICS C  (96 ) POLITICAL SCIENCE C  (82 ) SOCIOLOGYC  (89 ) NHS
5311253 AMAYA. K HUMANITIES ENGLISHC  (84 ) MALAYALAM A  (162) HISTORYC  (96 ) ECONOMICS C+  (109) POLITICAL SCIENCE C  (89 ) SOCIOLOGYC+  (115) EHS
5311254 ANUSREE J P HUMANITIES ENGLISHC  (85 ) MALAYALAM A  (162) HISTORYC  (96 ) ECONOMICS C  (99 ) POLITICAL SCIENCE C  (85 ) SOCIOLOGYC+  (102) EHS
5311255 ASWATHI N P HUMANITIES ENGLISHD  (57 ) MALAYALAM B+  (143) HISTORYC  (90 ) ECONOMICS C+  (101) POLITICAL SCIENCE C  (83 ) SOCIOLOGYC  (88 ) NHS
5311256 ATHIRA K HUMANITIES ENGLISHD  (66 ) MALAYALAM B  (127) HISTORYC+  (101) ECONOMICS C+  (109) POLITICAL SCIENCE C  (81 ) SOCIOLOGYC+  (104) NHS
5311257 ATHULYA M HUMANITIES ENGLISHC+  (111) MALAYALAM A  (161) HISTORYB+  (155) ECONOMICS B+  (140) POLITICAL SCIENCE B  (127) SOCIOLOGYB  (135) EHS
5311258 KEERTHANA G K HUMANITIES ENGLISHC  (82 ) MALAYALAM B+  (140) HISTORYC+  (107) ECONOMICS C+  (112) POLITICAL SCIENCE C  (81 ) SOCIOLOGYC+  (100) EHS
5311259 KEERTHANA.M HUMANITIES ENGLISHC  (82 ) MALAYALAM B  (125) HISTORYC  (93 ) ECONOMICS C  (94 ) POLITICAL SCIENCE C  (88 ) SOCIOLOGYC+  (105) EHS
5311260 LINCY K HUMANITIES ENGLISHC  (90 ) MALAYALAM B+  (153) HISTORYC+  (104) ECONOMICS C+  (108) POLITICAL SCIENCE C  (95 ) SOCIOLOGYC+  (115) EHS
5311261 PRABISHA P K HUMANITIES ENGLISHD  (63 ) MALAYALAM B  (133) HISTORYC  (91 ) ECONOMICS C  (90 ) POLITICAL SCIENCE D  (73 ) SOCIOLOGYC  (89 ) NHS
5311262 SHALU.N.T HUMANITIES ENGLISHC  (91 ) MALAYALAM B+  (156) HISTORYC+  (109) ECONOMICS C+  (104) POLITICAL SCIENCE C  (97 ) SOCIOLOGYC+  (100) EHS
5311263 SOUMYA K HUMANITIES ENGLISHC  (90 ) MALAYALAM A  (167) HISTORYB  (122) ECONOMICS C+  (112) POLITICAL SCIENCE C+  (100) SOCIOLOGYB  (120) EHS
5311265 SREESHNU N P HUMANITIES ENGLISHC  (82 ) HINDIC+  (101) HISTORYC  (96 ) ECONOMICS C  (94 ) POLITICAL SCIENCE C  (83 ) SOCIOLOGYC  (88 ) EHS
5311266 MUHAMMAD FASIL N K HUMANITIES ENGLISHC  (91 ) ARABICB+  (145) HISTORYC  (96 ) ECONOMICS C  (99 ) POLITICAL SCIENCE C  (82 ) SOCIOLOGYC  (87 ) EHS
5515899 SARANG S SCIENCE
 ()
 ()
 ()
 ()
 () MATHEMATICS-SCIC+  (110) EHS
5515900 SHIBIN.T.M HUMANITIES ENGLISHC  (81 )
 ()
 ()
 ()
 ()
 () EHS
5515901 YASWANTH .K.K HUMANITIES ENGLISHD  (56 )
 ()
 ()
 ()
 ()
 () NHS
5515902 AMAYA K HUMANITIES ENGLISHD  (58 )
 ()
 ()
 ()
 ()
 () NHS
5515903 ANUSREE .K.K HUMANITIES ENGLISHD  (66 )
 ()
 ()
 ()
 ()
 () NHS
5515904 ARYA SREE .V.K HUMANITIES ENGLISHC  (97 )
 ()
 ()
 ()
 ()
 () EHS
A+ : Total Score 200-180 , A : Total Score 179-160 ,
B+ : Total Score 159-140 , B : Total Score 139-120 ,
C+ : Total Score 119-100 with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum ,
C : Total Score 99-80 with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum ,
D+ : Total Score 79-60 with TE Score Greater Than or Equal To 30% of TE Maximum,
D : Total Score 59-40 with TE Score lesser Than 30% of TE Maximum
E : Total Score Below 40
[For Music 30% of the maximim Score of PE&TE is Necessary for D+ Grade or Above]


Data Provided By Directorate of Higher Secondary Education, Kerala.
IT Support by National Informatics Centre, Kerala State Centre.

Disclaimer: Neither NIC nor Directorate of Higher Secondary Education is responsible for any inadvertent error that may have crept in the results being published on net. The results published on net are for immediate information to the examinees.These cannot be treated as original mark sheets. Original marksheets will be issued by the Directorate of Higher Secondary Education separately.

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT