2017, മേയ് 17, ബുധനാഴ്‌ച

Plus Two Results 2017 Published 
 HSE March 2017 - Consolidated Result
SchoolEligibleNot EligibleTotalPercent
10176172818095.556
GroupEligibleNot EligibleTotalPercent
COMMERCE5926196.721
HUMANITIES5556091.667
SCIENCE5815998.305
Group CombinationEligibleNot EligibleTotalPercent
BUSINESS STUDIES (FM) ACCOUNTANCY(COMP AC) ECONOMICS COMPUTER APPLICATION-COM5926196.721
HISTORY ECONOMICS POLITICAL SCIENCE SOCIOLOGY5556091.667
PHYSICS CHEMISTRY BIOLOGY MATHEMATICS-SCI5815998.305

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT