2017, മേയ് 6, ശനിയാഴ്‌ച

SSLC Result 2017
Total Students registered                   273
Total no of students Elegible
for Higher Education                         266
Full A+                                                23
9   A+                                                  23
NHS                                                      7

Percentage                                           97.43

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT